6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Aydınlatma Metni

NetFactor Telekominikasyon ve Teknoloji Hiz. San. Tic. A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NetFactor Telekominikasyon ve Teknoloji Hiz. San. Tic. A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından aşağıdaki amaçlarla 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Ürün ve servislerin kullanılması, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi, satış ve sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve planlanması, verilen hizmetin altyapı, cihaz, bakım, onarım, kurulum gibi servislerin sürdürülmesinde devamlılığın sağlanması,
 • Tarafınıza sağlanan veya sağlayacak olduğumuz hizmetlere ait işlem ve işlerin yürütülmesi, sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi, hizmet, destek kalitesi takibi
 • Finansal, muhasebesel kayıtların tutulması
 • İYS, Elektronik Ticari İletileri kabul etmişseniz ŞİRKET adından gelecek olan promosyon, kampanya, periyodik çalışma bildirisi, ödeme bildirimi, hizmet detay ve hatırlatmaları ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi (Bu amaçla, ŞİRKET iş ortaklarıyla kişisel veri paylaşmamaktadır.)
 • BTK yönetmeliğine tabi olan şirketimizin, ilgili kurumdan ve yürürlükteki ilgili mevzuat gereği yapılan bildirimlerin yükümlülükleri kapsamında
 • Kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme, savcılık, kolluk kuvvetleri ve devlet ile olan resmi ve yükümlülüğümüz gereği bildirim zorunluluğumuz olan kuruluşlar yanı sıra ŞİRKET' in hukuki haklarını koruma ve savunma amaçlı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Gerektiği taktirte iş ortakları ve altyapı tedarikçilerinde işlem yapılacak olması, onaylı ve doğrulanmış kimlik bilgileri tespiti, güvenlik kontrolü vb. amaçlarla bu kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi
 • Ödeme, Tahsilat, Sipariş, Sipariş öncesi teklif, ziyaret vb. faaliyetlerin sürdürülebilmesi maksadıyla yazılı, sözlü iletişim kurulması,
 • Adli, idari makamların talep etmeleri halinde bilgi verilmesi,
 • Sair ve mucbir her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları aracılığı ile açık rızanız ya da 6698 sayılı Kanun’ da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirket' in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları" ve "Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi" başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak şirketimizin NetFactor Telekominikasyon ve Teknoloji Hiz. San. Tic. A.Ş. Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi No:28 Kat:B1 Üsküdar/İSTANBUL adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@dinamohosting.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı netfactortelekom@hs02.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.